Toimintasuunnitelma

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat 

SUOMI-AMERIKKA YHDISTYSTEN LIITTO – FINLAND-AMERIKA FO?RENINGARNAS FO?RBUND – LEAGUE OF FINNISH-AMERICAN SOCIETIES

TOIMINTASUUNNITELMA YHDYSVALTAIN PRESIDENTIN VAALIVUONNA 2020

Liittokokoukselle 26. lokakuuta, 2019

TOIMINNAN TARKOITUS

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain va?linen ysta?vyysja?rjesto?.

Liiton tehta?va?na? on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain va?lista? ysta?vyytta? ja toimia siltana maiden va?lilla?. Se toimii paikallisyhdistystensa? valtakunnallisena keskusja?rjesto?na?.

SAM toteuttaa tehta?va?a?nsa? strategiansa mukaisesti toisaalta mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja tyo?ntekoa Yhdysvalloissa ja toisaalta tukemalla paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua.

VUODEN 2020 TEEMA: YHDYSVALTAIN YHTEISKUNTA JA DEMOKRATIA 2020

Vuosi 2020 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 77. toimintavuosi.

Vuosi 2020 on Yhdysvalloissa presidentin vaalivuosi, jonka vuoksi mielenkiinto Yhdysvaltain politiikkaan ja ilmio?ihin tulee olemaan vahvasti tapetilla myo?s Suomessa. SAM on mukana keskustelussa tuomalla neutraalia ja asiapitoista faktaa mm. USA:n vaalija?rjestelma?sta?, -tavoista ja -kulttuurista ja?rjesta?ma?lla? keskustelutilaisuuksia ja luentoja aiheen ympa?rilla?.

VUODEN 2020 PA?A?TAVOITTEET

Vuoden 2020 pa?a?tavoitteina ovat liiton vaikuttavuuden vahvistaminen, suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen seka? paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen, kehitta?minen ja aktivointi.

Toimintavuoden ja?senma?a?ra?tavoitteeksi asetetaan 4 500 henkilo?ja?senta?.

Lisa?ksi hallituksen vuonna 2018 asettamat tyo?ryhma?t jatkavat uuden viestinta?strategian toimeenpanemista seka? paikallisyhdistysten toiminnan kehitta?mista?.

Kaiken toiminnan ytimessa? on lisa?ta? SAM:n tunnettavuutta, kasvattaa ja?senma?a?ra?a?, tarjota mielekka?ita? vapaaehtoistehta?via? ja?senille ja na?in varmistaa paikallisyhdistysten elinvoimaisuus seka? kasvumahdollisuudet jatkossakin.

Toteutamme tavoitteet seuraavilla toimenpiteilla?:

Vaikuttavuuden vahvistaminen

 1. Yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen
  1. SAM apurahasa?a?tio?n toiminnan yhteiskunnallisen roolin merkityksenesilletuominen vahvemmin yhteistyo?kumppaneille jakorkeakoulumaailmalle.
  2. SAM on mukana Yhdysvaltoihin liittyva?ssa? yhteiskunnallisessakeskustelussa jakamalla informaatiota ajankohtaisista teemoista.
  3. Yhdysvaltojen poliittinen ja?rjestelma? -esitteen pa?ivitta?minen seka?jakaminen ja?senisto?lle etta? oppilaitoksiin (korkeakoulut ja lukiot).Painosma?a?ra? 10 000 kpl.
 2. Vuonna 2019 valmistuneen viestinta?strategian toimeenpaneminen
  1. Liiton viestinta?kello tukee viestinta?strategian toimeenpanemista kohderyhmitta?in.
  2. Viestinta?a? tehda?a?n myo?s vahvasti ta?ssa? toimintasuunnitelmassa mainittujen erilaisten projektien kautta. Ta?sta? syysta? viestinta?a?n ka?ytetta?va?t resurssit riippuvat siita?, minka?laisia avustuksia liitto tulee saamaan kyseessa? oleviin projekteihin.
  3. Viestinta?tyo?ryhma?a?n saatiin uusia nuoria ja?senia? ja?senisto?sta?, joiden osaamista tullaan edelleen ka?ytta?ma?a?n myo?s strategian toimeenpanemisessa mahdollisuuksien mukaan.

Suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen

1. Uuden Young Leader-ohjelman lanseeraus syksylla? 2020 yhteistyo?ssa? Cleveland Council on World Affairsin kanssa.

2. Alumnitoiminnan jatkuva kehitta?minen ja yhteistyo?n syventa?minen alumnin ja paikallisyhdistysten kanssa.

Paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen, aktivointi ja kehitta?minen.

 1. PAIKKIS-tyo?ryhma?n (paikallisyhdistysten kehitta?minen) tyo?n jatkaminen ja yhdistysten osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseen.
 2. Yhteiset kesa?pa?iva?t Vaasassa

VAIKUTTAVUUDEN VAHVISTAMINEN

SAM on ollut 75-vuotisen historiansa ajan aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja ja toimeenpanija. Se on vuosien saatossa tuonut puhujiksi ja luennoitsijoiksi Suomeen lukemattomia amerikkalaisia poliitikkoja, merkitta?via? kulttuurihenkilo?ita? ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Yhdysvaltain yhteiskunta ja demokratia 2020

Vuosi 2020 on presidentin vaalivuosi Yhdysvalloissa. Olemme mukana dialogissa tarjoamalla asiantuntijoita, ja puhujia paikallisyhdistyksiin, jotka avaavat suomalaisille taustoja vaalivuodelle seka? amerikkalaisen yhteiskuntaja?rjestelma?n ymma?rta?miselle. Lisa?ksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua vaalien tarkkailuun paikanpa?a?lla? uuden Young Leader -ohjelman kautta.

SUOMALAISTEN YHDYSVALLOISSA TAPAHTUVAN OPISKELUN JA VAIHDON KESKUKSENA TOIMIMINEN

Yritykset arvostavat ulkomaankokemusta. Euroopan komission mukaan kansainva?lista? kokemusta hankkineet tyo?llistyva?t helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia tyo?tehta?via?.

Opiskeluvaihto, seka? ulkomaanvierailut kasvattavat juuri sellaisia rohkeuteen, joustavuuteen, kommunikointiin, kielitaitoon liittyvia? asioita, joita yrityksissa? arvostetaan. La?hes kaikissa tulevaisuuden tehta?vissa? on hyo?tya? siita?, etta? ymma?rta?a? toisenlaista kulttuuria, arvomaailmaa ja ajattelutapaa. Na?iden ymma?rta?minen ja erilaisissa verkostoissa toimiminen ovat nykyisyyden ja tulevaisuuden osaamista.

SAM on jakanut stipendeja? suomalaisille nuorille jo vuodesta 1945. SAM on sitoutunut kehitta?ma?a?n edelleen vaihto-ohjelmia niin, etta? suomalaisnuorilla olisi entista? paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainva?lisilla? areenoilla. Toimintavuonna mahdollisuuksia kehitta?a? kansainva?lisia? ohjelmia arvioidaan ja niiden rahoituskanavien laajentaminen aloitetaan.

Apurahat ja alumnityo?

SAM apurahasa?a?tio? hallinnoi toimintavuonna Bjo?rn Save?n Finnish-American Scholarship -stipendia? seka? American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahoja. Yhteensa? se jakaa noin 110 000 dollaria ja 35 000 euroa.

Young Leader-ohjelma

SAM ja?rjesta?a? marraskuussa 2020 yhteistyo?ssa? Cleveland Council on World Affairsin (CCWA) kanssa nuorille suomalaisille tulevaisuuden johtajille suunnatun tutustumismatkan Clevelandin (OH) yritysmaailmaan seka? yhteiskuntaan.

Matka ja?rjesteta?a?n Yhdysvaltojen presidentin vaalien aikaan, jolloin osallistujat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata tuloksen selvia?mista? paikan pa?a?lla? reaaliaikaisesti. Vierailun muita teemoja ovat mm. talouskehitys, kaupunkisuunnittelu, kesta?va? kehitys seka? amerikkalainen yhteiskunta.

Suunnittelemme vastaavaa vierailua Clevelandista? Suomeen vuonna 2021.

Kiinnostuvuutta lisa?a? myo?s se, etta? Ohio on ns. swing state, ja osavaltion a?a?nestyska?ytta?ytymisella? ja -tuloksella on ollut merkitta?va? rooli presidentin valintahistoriassa. Ohjelman kohderyhma?na? ovat nuoret johtajat, joilla on erityisesti kiinnostusta politiikaan.

4-pa?iva?inen tutustumismatka sisa?lta?a? tapaamisia (3-4/pa?iva?) useiden organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa seka? kulttuuriaktiviteetteja Clevelandissa?.

CCWA on vastuussa paikallisja?rjestelyista? (hotellimajoitus, kuljetukset, tapaamiset, kulttuuriaktiviteetit yms). Lentoja?rjestelyt ovat osallistujan vastuulla.

Kesa?tyo? Yhdysvalloissa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 1997 Liiton tehta?va?ksi antaman kolmannen asteen opiskelijoille suunnatun kesa?tyo?ohjelman ja?rjesta?minen jatkuu. Vuosi 2020 on 23. toimintavuosi.

Summer Work and Travel -ohjelma toteutetaan yhteistyo?ssa? viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden ja Wisconsin Dellsissa? (WI) toimivan Tommy Bartlett Inc:n ja Noah’s Ark Waterparkin kanssa seka? vuodesta 2018 alkaen Ocean Cityssa? (MD) Jolly Roger Amusement Parkin kanssa. Ohjelma on Yhdysvaltain ulkoministerio?n hallinnoima. Suomalaisille on tarjolla vuosittain 50 paikkaa.

Kahden viime vuoden aikana ohjelmaan hakevien ma?a?ra? on laskenut kansainva?lisesti huomattavasti, ja sama trendi on myo?s Suomessa. Toimintavuonna Summer Work & Travel-ohjelman viestinna?n ja markkinoinnin uudelleenkonseptoinnilla pyrita?a?n tavoittamaan ohjelman kohderyhma?t entista? paremmin mm. messuosallistumisien kautta.

Mika?li rahoitus saadaan ja?rjestettya?, osallistutaan toimintavuoden aikana Studia 2020- messuille Helsingissa?, seka? yksille messuille pa?a?kaupunkiseudun ulkopuolisessa yliopistokaupungissa (esim. Job+Edu 2020 tai Work 2020) lisa?na?kyvyyden saamiseksi kohderyhma?ssa?. Ta?lla? hetkella? Liitto osallistuu alkuvuodesta Matkamessuille, joka ei ole ena?a? paras tapa tavoittaa opiskelijoita.

Kieli- ja tasotestit

SAM jatkaa Suomessa ainoana SAT, ACT, GRE ja CISA/CISM –kieli- ja tasotesteja? tarjoavana organisaationa. Testeihin osallistuu vuosittain noin 600 henkilo?a?.

Samanaikaisesti kuin kansainva?listen SAT-testipa?ivien ma?a?ra? on va?hentynyt, testiosallistuvien lukuma?a?rissa? on na?hta?vissa? kasvua toimintavuonna, koska yha? useampi suomalainen korkeakoulu on ottanut sen osaksi pa?a?sykoettaan. Tiedossamme on, etta? testit on tarkoitus digitalisoida la?hivuosina, jolloin testien hallinnointi siirtyy mahdollisesti SAM:lta? pois.

Kirjoituskilpailu

Vuodesta 1980 la?htien ja?rjestettya? lukiolaisten englanninkielista?, Yhdysvallat-aiheista kirjoituskilpailua jatketaan yhteistyo?ssa? Yhdysvaltain Suomen-suurla?hetysto?n ja Suomen Englanninopettajat ry:n kanssa. Yrityskumppanina toimii Icelandair.

Ylioppilaskokeiden muututtua asteittain sa?hko?isiksi on myo?s kirjoituskilpailun toteuttamistavan, kyna? ja paperi-kilpailun, uudistuttava ja sa?hko?istytta?va?, jotta siihen osallistuminen olisi jatkossakin mieleka?sta? kohderyhma?lle.Toimintavuoden aikana kilpailu sa?hko?isteta?a?n niin paljon kuin se on mahdollista ilman kustannusvaikutusta.

PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA KEHITTA?MINEN

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon kuuluu 31 itsena?ista? paikallisyhdistysta?. Liitto kera?a? ja?senmaksut paikallisyhdistysten puolesta ja tilitta?a? niista? niille 42 prosenttia.

Vuonna 2018 hallituksen asettama tyo?ryhma? paikallisyhdistysten toiminnan kehitta?miseksi (PAIKKIS) jatkaa toimintaansa vuonna 2020. Tyo?ryhma?ssa? on kartoitettu yhdistyskenta?n rakennetta seka? pohdittu keinoja varmistaa sen toimivuus. Vuonna 2020 tyo?ryhma?n painopisteena? ovat erityisesti yhdistysten aktivointi ja osallistaminen yhteisiin tavoitteisiin. Keskeisia? tavoitteita ovat vuorovaikutuksen lisa?a?minen ja yhteiso?llisyyden kehitta?minen seka? rakenteellisten muutosten valmistelu ja ja?senhankinnan tukeminen. Keinoina ka?yteta?a?n yhteisia? tapaamisia, koulutuksia seka? viestinta?a?.

Kesa?pa?iva?t Vaasassa

Vaasassa ja?rjesteta?a?n kesa?pa?iva?t 7.-8. elokuuta 2020 SAM-yhteiso?n ja?senille seka? muille Yhdysvalloista kiinnostuneille. Kesa?pa?ivien tarkoituksena on juhlistaa vapaaehtoistyo?ta? ja sen merkitysta? yhteiskunnalle. Yhdysvaltojen presidentinvaalit saavat laajaa huomiota vuonna 2020 ja ta?sta? syntyva? kasvava kiinnostus on hyva? keino lisa?ta? ihmisten ymma?rrysta? niin Yhdysvalloista ja sen yhteiskunnasta kuin ysta?vyysja?rjesto?n toiminnasta.

Liitto osallistuu kesa?pa?ivien ohjelman tuottamiseen. SAM Vaasa kantaa pa?a?vastuun paikallisista ja?rjestelyista?.

Tukipalvelut paikallisyhdistyksille

Liitto tarjoaa paikallisyhdistyksille hallinnollisia palveluita ylla?pita?ma?lla? lakisa?a?teista? ja?senrekisteria?, tarjoamalla koulutusta, ja?rjesta?ma?lla? tapaamisia seka? yhteisen verkkosivualustan, uutiskirjeen, tapahtumakalenterin ja markkinointimateriaalia. Muutoin paikallisyhdistykset toimivat itsena?isesti vastuuhenkilo?idensa? johdolla ja vastaavat paikallisista ja?senpalveluista omien toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

Ja?senhankinta

Toimintavuoden valtakunnallinen ja?senma?a?ra?tavoite on 4 500 henkilo?ja?senta?. Tavoite jaetaan tasaisesti kaikkien paikallisyhdistysten kesken suhteessa vuoden 2019 ja?senma?a?ra?a?n, tavoiteluku toimitetaan yhdistyksen tiedoksi vuoden vaihteessa. Yhdistykset saavat Liitosta pitkin toimintavuotta vinkkeja?, tukimateriaalia ja koulutusta ja?senhankintaan. Lanseerataan ja?senhankintakampanja ajalle 1.1.-30.6., jonka voittaja, paras paikallisyhdistys, palkitaan Vaasassa elokuussa.

Puheenjohtajapa?iva?t

Vuonna 2020 ja?rjesteta?a?n paikallisyhdistysten johdolle puheenjohtajapa?iva?t kaksi kertaa, yksi keva?a?lla? ja yksi syksylla?. Tilaisuudet ovat erityisesti tarkoitettu paikallisyhdistysten vastuuhenkilo?ille ja niiden avulla lisa?ta?a?n vuoropuhelua ja yhteistyo?ta? Liiton hallituksen, toimiston ja paikallisyhdistysten va?lilla?. Tilaisuuksien tarkoituksena on va?litta?a? ajankohtaista tietoa, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seka? tuoda eri tahot yhteisen po?yda?n a?a?reen keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan.

SAM U

Vuonna 2018 lanseerattu Kasvupolulle-koulutusohjelma sai uuden nimen, SAM U. Se tarjoaa SAM-yhdistysten vapaaehtoisille ja aktiiveille ajankohtaista koulutusta, jotta he voivat hoitaa tehta?via?a?n parhain mahdollisin tavoin ja kehitta?a? yhdistyksensa? toimintaa. Vuonna 2020 koulutuksia ja?rjesteta?a?n seka? puheenjohtajapa?ivien yhteydessa? etta? sa?hko?isten kanavien kautta.

Speaker -ohjelma

Suunnitteilla on puhujakierros Yhdysvaltain presidentin vaaliteeman ympa?rilla? ja alkuvuodesta kartoitetaan paikallisyhdistysten kiinnostusta osallistua yhteiseen puhujakierrokseen tai valtakunnallisesti striimattuun tilaisuuteen.

Paikallisyhdistykset ja?rjesta?va?t runsaasti keskustelutilaisuuksia, joiden aiheet vaihtelevat matkailusta amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Puhujina ka?yteta?a?n eri alojen ammattilaisia. Liitto on kera?nnyt nettisivuilleen listan vahvoista Amerikka-osaajista, jotka ovat paikallisyhdistysten ka?ytetta?vissa?. Osaajia rekrytoidaan jatkuvasti tarpeen ja tilanteen mukaan.

Alumnitoiminta

Kesa?tyo?ohjelmaan osallistuneet ja SAM apurahasa?a?tio?n stipendilla? Yhdysvalloissa opiskelleet muodostavat SAM Alumni-verkoston. Alumnin kautta SAM-bra?ndi saa toivottua na?kyvyytta? opiskelijoiden keskuudessa.

Vuonna 2017 ka?ynnistetty alumnitoiminta on jalkautunut paikallistasolle, mutta hakee edelleen muotoon. Tavoitteena on, etta? yliopistokaupungeissa alumnit ja paikallisyhdistykset ja?rjesta?isiva?t yhteistyo?ssa? (ja tarvittaessa Liiton tukemana) ainakin yhden opiskelijainfon/-tapahtuman, jossa he kertovat SAM apurahoista ja kesa?tyo?ohjelmasta. Lisa?ksi Liitto ja?rjesta?a? vuodessa 1-2 yhteista? tilaisuutta, jossa alumnit voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan.

VIESTINTA?

SAM:n tunnettavuus on edelleen melko heikko, vaikka uuden bra?ndin lanseeraminen kaksi vuotta sitten on nostanut sen profiilia huomattavasti yhteistyo?kumppaneiden silmissa?, joka na?kyy mm. yhteistyo?n lisa?a?ntymisessa?, seka? asiantuntija-artikkeleiden ja – kommenttejen pyynno?issa?. Viimeisen kahden vuoden aikana sosiaalisen median seuraajien kasvu on ollut 23%.

Viestinna?n pa?a?tarkoitus onkin edelleen lisa?ta? tunnettavuutta ja na?kyvyytta?. Vain na?kyma?lla? oikeissa viiteryhmissa? voimme hera?tta?a? kiinnostusta toimintaa kohtaan ja ta?ma?n kautta ja?senkasvua.

Vuonna 2019 liittohallitus asetti tyo?ryhma?n tekema?a?n ulkoisen ja sisa?isen viestinta?strategian.

Viestinta?strategia

Viestinna?n tavoite on kaksisuuntainen. Toisaalta pita?a? paikallisyhdistykset ajan tasalla uusista ohjelmista, koulutusmahdollisuuksista tai muista palveluista mita? Liitto tarjoaa, toisaalta kuulla paikallisyhdistyksilta? raportteja siita? miten liitto voi paremmin tukea heida?n toimintansa.

Ta?ma?n lisa?ksi liiton tehta?va?na? on tiedottaa liiton tarjoamista ohjelmista eri opiskelijaryhmille, ja?rjesto?ille seka? korkeakouluille. Liitto on myo?s aktiivisesti mukana Yhdysvaltoja koskevassa keskustelussa jossa ka?sitella?a?n maiden va?listen kulttuurien erilaisuutta, ja/tai opiskelua Yhdysvalloissa.

SAM bra?ndin tavoitemielikuva on rento, mutta dynaaminen ja helposti la?hestytta?va? yhteyksien luoja.

Viestinna?n kohderyhma?t: pa?a?kohderyhma?t ja sekunda?a?riset

Ulkoisessa viestinna?ssa? SAM on ma?a?ritellyt nelja? pa?a?kohderyhma?a?, joille viestinta? suunnataan: nuoret potentiaaliset SAM-ohjelmien ka?ytta?ja?t, paikalllisyhdistysten palveluiden ka?ytta?ja?t, toiminnan ”liputtajat” ja merkitta?va?t toiminnan tukijat.

Sisa?isen viestinna?n kohderyhma? on koko ja?senisto? seka? paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja hallitusten ja?senet erityisryhma?na?.

Viestinna?n va?lineet – Ulkoinen viestinta? SAM Magazine

Liiton missioon keskittyva? ja?senlehti SAM Magazine ilmestyy nelja? kertaa vuodessa. Ja?senisto?n lisa?ksi se jaetaan eduskuntaan, ministerio?ihin seka? useisiin oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Lehden painoma?a?ra? on ta?lla? hetkella? keskima?a?rin 7 500 kpl (vrt. 10 000 kpl vuonna 2010).

Lukijapalaute on jatkunut myo?nteisena?, vaikka kustannusten hallinta on vaikeutunut ilmoitusmyynnin laskun myo?ta?. Lehti on myo?s kaikkien luettavissa verkossa olevana na?ko?islehtena? ja lisa?a? sen kautta lehden ka?ytta?ja?kunnan va?hitta?ista? kasvua ja monipuolistumista.

Lehdella? on merkitta?va? rooli seka? yhdistyksen sisa?isen, etta? ulkoisen viestinna?n kannalta, koska se on ainut tapa saavuttaa koko ja?senisto?. Ta?sta? huolimatta hallitus monitoroi lehden kustannusrakennetta, seka? arvioi sen tulevaisuutta jatkuvasti ja pohtii mahdollisia korvaavia kanavia, tai lehden digitalisoimista jollain aikava?lilla?.

Uutiskirje

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyva? sa?hko?inen uutiskirje tavoittaa noin 4 000 tilaajaa. Se toimii ennen muuta uusien ja?senten rekrytointiva?lineena?. Viimeisen 12 kuukauden aikana uutiskirjeen tilaajama?a?ra? on kasvanut reilulla 300 tilaajalla. Vuoden 2020 tavoitteena on saavuttaa 500 uutta tilaajaa.

Kotisivut ja sosiaalinen media

Liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) hyo?dynneta?a?n lisa?a?ntyva?sti alustoina, joiden kautta jaetaan sa?a?nno?llisesti SAM Magazinen artikkeleita, yhdistysten tapahtumatietoja ja tietoja kansallisista ohjelmista. Tavoitteena on niin verkkosivujen ka?vija?ma?a?ra?n jatkuva kasvattaminen.

Toimintavuonna keskityta?a?n erityisesti Twitter ja Instagram-tilien sisa?llo?n tuottamiseen ja seuraajama?a?rien kasvattamiseen.

Muut va?lineet

Muita viestinna?n va?lineita? ovat vierailut, koulutukset, tapahtumat, ohjelmat, SAM sa?a?tio? seka? muut partnerit, henkilo?kohtaiset kontaktit ja alumnit.

Sisa?isen viestinna?n va?lineet

Puheenjohtajakirje

10 kertaa vuodessa ilmestyy sa?hko?inen puheenjohtajakirje. Sa?hko?ista? alustaa on ka?ytetty vuodesta 2019 la?htien, jotta voimme seurata myo?s uutiskirjeen luku- /avausprosentteja. Tavoitettavuus ei ole viela? toivottavalla tasolla, joten keskustelua puheenjohtajien kanssa jatketaan, jotta lo?ydeta?a?n parhaat mahdolliset tyo?va?lineet viestinta?a?n.

Team SAM – Facebook-ryhma?

Facebookissa on suljettu Team SAM -ryhma?, jossa paikallisyhdistysten aktiivit voivat jakaa onnistumisiaan ja kokemuksiaan. Ryhma?ssa? on nyt 90 ja?senta?. Team SAM:n sisa?llo?ntuottaminen on yhteisvastuullista ja sen tavoitteena on saada yhdistykset jakamaan osaamistaan, kysyma?a?n neuvoa ja tukemaan toinen toisiaan.

Muut sisa?isen viestinna?n va?lineet

Liitolla on ka?yto?ssa? yhdistysten ka?ytto?o?n jaettu digitaalinen kansio, jonka kautta se jakaa oppaita, markkinointimateriaalia seka? muuta kentta?a? hyo?dytta?va?a? ja toimintaa tukevaa materiaalia.

KUMPPANIORGANISAATIOT

Yhdysvaltain Suomen-suurla?hetysto? on SAM:n ta?rkein yhteistyo?kumppanit. Vuoden aikana tulossa on useita tapahtumia, joihin kutsutaan yhteisia? puhujia tai esiintyjia?. Suurla?hetysto? on sitoutunut erityisen vahvasti SAM:n nuoriso-ohjelmiin.

Muita strategisia kumppaneita ovat

 • Amcham Finland
 • Helsingin yliopiston Pohjois- Amerikan tutkimuksen osasto
 • John Morton –keskus
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Suomen ulkoasianministerio?n Pohjois-Amerikan yksikko?

Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurla?hetysto?t ja pa?a?konsulaatit

Kumppaneita ka?yteta?a?n esimerkiksi SAM Magazinen asiantuntijoina tai yhteisten tilaisuuksien ja?rjesta?misessa?.

MUUT PALVELUT

Pa?iva?kodit

Ja?senyhdistykset Kotkassa, Mikkelissa? ja Pieksa?ma?ella? ylla?pita?va?t englanninkielista? leikkikoulua tai pa?iva?kotia. Vuonna 2019 Kouvola myi pa?iva?kodin ja jatkaa nyt perinteisempa?a? yhdistystoimintaa paikkakunnalla.

ORGANISAATIO

Liittohallitus koostuu 6-10 ja?senesta? seka? puheenjohtajistosta (3). Se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja pita?a? lisa?ksi tarvittaessa sa?hko?postikokouksia. Liittokokous kokoontuu vuosittain.

Henkila?resurssit vuodelle 2020 ovat kaksi palkattua tyo?ntekija?a?. Liitto ka?ytta?a? tarvittaessa ulkopuolista projektityo?voimaa tai palkattomia tyo?harjoittelijoita. Kirjanpidosta ja maksuliikenteesta? huolehtii To?o?lo?n Laskenta.

SAM:n toimisto sijaitsee vuokratuissa toimitiloissa Helsingin Etela?rannassa. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa.

TOIMINNAN RAHOITUS

SAM saa toimintansa tueksi valtionapua, jonka ma?a?ra? vuonna 2019 oli 150 000 euroa. Se on noin puolet yhdistyksen vuosibudjetista.

Toimintavuodelle 2020 valtiolta anotaan 155 000 euron tukisummaa, josta €10 000 ka?yteta?a?n Vaasan kesa?pa?iva?t-tapahtuman tuottamiseen, €15 000 Yhdysvaltain vaalivuoden teemaan liittyviin tilaisuuksiin, asiantuntijapalkkiohin ja matkakorvauksiin, €5 000 opiskelu- ja uratapahtumaa osallistuminen ja €5 000 uuden Young Leader- ohjelman lanseeraamiseen ja markkinoimiseen.

Liittohallitus esitta?a? liittokokoukselle (26.10.2019) ja?senmaksujen pita?mista? ennallaan: pa?a?ja?sen €39 (yhdistyksen tilitysosuus €17,15), perheenja?sen €25 (€12,50), opiskelijaja?sen €25 (€8,50) ja ulkomailla asuva ja?sen €45. Lisa?ksi pideta?a?n ylla? osittaista ja?senmaksua, joka on puolet koko vuoden ja?senmaksusta ja perita?a?n 1.9. ja?lkeen liittyneita? ja?senilta?. Osittaiset ja?senmaksut: pa?a?ja?sen €19,50 (yhd. tilitysosuus €8,60), perheenja?sen €12,50 (€6,25), opiskelijaja?sen €12,50 (€4,25) ja ulkomailla asuva ja?sen €22,50. Ja?senyhdistyksille tilitetta?va? osuus ja?senmaksuista pysyy entisella?a?n, osuudet mainittu suluissa ja?senmaksujen pera?ssa?.