Toimintasuunnitelma

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Liittokokoukselle 25. lokakuuta 2020

TOIMINNAN TARKOITUS

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö.

Liiton tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä sekä toimia siltana maiden välillä. Liitto toimii jäsenyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

SAM toteuttaa tehtäväänsä strategiansa mukaisesti mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa Yhdysvalloissa sekä tukemalla jäsenyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua.

KATSAUS VUOTEEN 2021

Vuosi 2021 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 78. toimintavuosi.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti myös SAM:n toimintaympäristöön radikaalisti; ohjelmia ja tapahtumia jouduttiin perumaan ja kielitestitoiminta pysähtyi yli puoleksi vuodeksi. Pandemian aiheuttamat maailmanlaajuiset haasteet ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttavat SAM:n toimintaan edelleen vuonna 2021.

Liittohallitus kokoontui pohtimaan tulevaisuusstrategioita loppukesästä 2020. Jotta SAM:n jatkuvuus voidaan varmistaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä,  nykyisiä toimintamalleja on analysoitava ja punnittava objektiviisesti. Tähän perustuen hallitus päätti laittaa työn alle selvityksiä ja tarvittavia uudistuksia.

VUODEN 2021 PÄÄTAVOITTEET

Vuoden 2021 päätavoitteina ovat

 1. Viestinnän digitalisointi
 • siirtymäaika printistä digiviestintään ja digisisältöjen rakenteiden luominen
 1. Strategiset kumppanuudet
 • selvitetään tiiviimpiä yhteistyömahdollisuuksia muiden vastaavien organisaatioiden tai toimijoiden kanssa
 1. Toimintakulttuurin muutos
 • lähdetään työstämään uutta jäsenyhdistysten rakennemallia
 1. Toiminnan rahoitus/varainhankinta
 • kartoitetaan toiminnan rahoitusta ja varainhankintaa laaja-alaisesti

Toimintavuodelle asetettujen päätavoitteiden tarkoituksena on lisätä SAM:n toiminnan tunnettavuutta sekä elinvoimaisuutta ja näin varmistaa myös jäsenyhdistysten toiminnan jatkuvuus.

Tavoitteet toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

SUOMALAISTEN YHDYSVALLOISSA TAPAHTUVAN OPISKELUN JA VAIHDON KESKUKSENA TOIMIMINEN

Yritykset arvostavat ulkomaankokemusta. Euroopan komission mukaan kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia työtehtäviä.

Opiskeluvaihto ja ulkomaanvierailut kasvattavat juuri sellaisia rohkeuteen, joustavuuteen, kommunikointiin ja kielitaitoon liittyviä ominaisuuksia, joita yrityksissä arvostetaan. Menestyäkseen työelämässä on myös hyödyllistä ymmärtää toisenlaista kulttuuria, arvomaailmaa ja ajattelutapaa sekä toimia erilaisissa verkostoissa. 

SAM on jakanut stipendejä suomalaisnuorille jo vuodesta 1945. SAM on sitoutunut kehittämään edelleen vaihto-ohjelmia niin, että nuorilla olisi jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä areenoilla. Toimintavuonna arvioidaan mahdollisuuksia kehittää kansainvälisiä ohjelmia ja aloitetaan tarvittaessa niiden rahoituskanavien laajentaminen.

Kaikki alla olevat ohjelmat ovat liiton hallinnoimia kansallisia ohjelmia, joihin jäsenyhdistysten jäsenillä on mahdollisuus osallistua.

Young Leader-ohjelma
SAM järjestää syksyllä 2021 yhteistyössä Cleveland Council on World Affairsin (CCWA) kanssa suomalaisille tulevaisuuden nuorille johtajille suunnatun tutustumismatkan Clevelandin (OH) yritysmaailmaan sekä amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan.

4-päiväinen tutustumismatka sisältää tapaamisia (3-4/päivä) useiden paikallisten organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa sekä kulttuuriaktiviteetteja Clevelandissä.

CCWA on vastuussa paikallisjärjestelyistä (hotellimajoitus, kuljetukset, tapaamiset, kulttuuriaktiviteetit yms), lentojärjestelyt ovat osallistujan vastuulla.

Young Leader-ohjelma toteutuu ainoastaan, mikäli ulkopuolinen rahoitus vahvistuu.

Kesätyö Yhdysvalloissa
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 1997 Liiton tehtäväksi antaman kolmannen asteen opiskelijoille suunnatun kesätyöohjelman järjestäminen jatkuu. Vuosi 2021 on 24. toimintavuosi.

Kesätyöohjelman toteutuminen vuonna 2021 on epäselvää Yhdysvaltojen EU-maille asettaman viisumikiellon takia, joka on voimassa tällä tiedolla vuoden 2020 loppuun. Lisäksi on mahdollista, ettei ohjelma kiinnosta nuoria nykyisessä epävarmassa tilanteessa. Jos viisumikielto poistuu vuoden alussa niin, että markkinoinnille ja viisumiprosessille jää riittävästi aikaa, ohjelma toteutetaan normaalisti.

Summer Work and Travel -ohjelma toteutetaan yhteistyössä viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden. Ohjelma on Yhdysvaltain ulkoministeriön hallinnoima.

Viimeisen kolmen vuoden aikana ohjelmaan hakeneiden opiskelijoiden määrä on laskenut huomattavasti niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Mielenkiintoa kohderyhmässä pyritään nostamaan toimintavuonna korkeakouluissa järjestettävien infotilaisuuksien avulla.

Kieli- ja tasotestit
SAM jatkaa Suomessa ainoana SAT, GRE ja CISA/CISM –kieli- ja tasotestejä tarjoavana organisaationa. Testeihin osallistuu vuosittain noin 600 henkilöä.

Kirjoituskilpailu
Vuodesta 1980 lähtien järjestettyä lukiolaisten englanninkielistä, Yhdysvallat-aiheista kirjoituskilpailua jatketaan yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Suomen Englanninopettajat ry:n kanssa. Yrityskumppanina toimii Icelandair.

Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään 40v. juhlavuoden kunniaksi verkostoitumistilaisuus, jonne kutsutaan mahdollisimman monta edellisten vuosien voittajaa ja englanninopettajia.

Apurahat ja alumnityö – SAM apurahasäätiön alaisuudessa
Vuonna 1970 perustettu SAM apurahasäätiö on itsenäinen säätiö, jonka toiminta tukee SAM:n missiota.

SAM apurahasäätiö hallinnoi toimintavuonna Björn Savén Finnish-American Scholarship -stipendiä sekä American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahoja. Yhteensä se jakaa noin 110 000 dollaria ja 35 000 euroa.

JÄSENYHDISTYSTEN RAKENNEMALLIN UUDISTAMINEN

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon kuuluu 29 itsenäistä jäsenyhdistystä. Liitto kerää jäsenmaksut ja tilittää niistä yhdistyksille liittokokouksen hyväksymän osuuden.  

Toimintaympäristömme on suuressa muutoksessa. Väestön ikääntyminen länsimaisissa tuo mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia, kuten miten huomioimme toiminnassamme niin ikääntyvän jäsenistömme kuin nuoret, jotka ovat yhdistyksen tulevaisuus. Tämän lisäksi väestö keskittyy kasvukeskuksiin; yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Tulevaisuuden kaupungit ovat yhä suurempia, mutta omaksuvat enemmän kylämäisiä piirteitä, jolloin mm. yhteisöllisyyden tarve kasvaa.

Tutkimusten mukaan perinteinen, hallituspainotteinen yhdistystoiminta kiinnostaa yhä harvempaa. Enää ei liitytä jäsenalennusten vuoksi, vaan halutaan olla vaikuttamassa itselle tärkeisiin asioihin. Erityisesti nuoret haluavat osallistua merkitykselliseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan järjestötoimintaan, joka muuntuu heidän tarpeisiinsa. Pitkäkestoinen sitoutumisen sijaan halutaan ketterä projektiluontoinen tapa olla mukana vaikuttamassa.

Tämä trendi näkyy myös Suomi-Amerikka-jäsenyhdistyksissä, joissa erityisesti pienemmissä yhdistyksissä voimavarat menevät hallintoon eikä resursseja riitä varsinaiseen jäsentoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen.

Liittohallituksen asettama työryhmä paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseksi (PAIKKIS) on tehnyt kattavan tausta- ja selvitystyön, jonka pohjalta hallitus esittää asteittaista siirtymistä alueyhdistys-muotoiseen yhdistysrakenteeseen (ks. kuva alla). Alueyhdistyksiä muodostetaan alueilla, joissa on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista koota lähialueen yhdistykset yhteen isompaan yhdistykseen. Mallilla pyritään keventämään paikallista hallintoa, mutta tapahtumien järjestäminen on edelleen paikallistasolla.

Aktiiviset jäsenyhdistykset voivat jatkaa toimintaansa itsenäisesti entiseen malliin tai niin halutessaan siirtyä alueyhdistys-malliin. Mikäli yhdistyksen toiminta on hiipunut, yhdistys voi lopettaa toimintansa ja jäsenet siirtää alueyhdistykseen. Tällä tavoin toiminta tehostuu ja resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Siirtyminen alueyhdistys-malliin tapahtuu strategisen ohjauksen ja liiton tarjoamien työkalujen kautta pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muutosvauhdin ja Suomi-Amerikka-toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi muutos on välttämätön.

Liiton sääntömuutosehdotusta sekä yhdistysten ja alueyhdistysten mallisääntöjä aletaan työstää toimintavuoden aikana. 

Valtakunnalliset Ystävänpäivät
SAM liittohallitus päätti, että toimintavuonna järjestetään yhteisiä Ystävänpäivä- tapahtumia mahdollisimman monella SAM-paikkakunnalla ympäri Suomea. Tapahtuman suunnittelukickoff-webinaari pidettiin jo 27.8.2020.

Tapahtuman tavoitteina on kasvattaa SAM:n valtakunnallista näkyvyyttä, tehdä toimintaa tunnetuksi sekä vahvistaa maiden välistä ystävyyttä. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti ostokeskuksissa tai vastaavissa tiloissa, joissa on valmiina ihmisvirtaa ja osallistumiskynnys matala.

Liitto tarjoaa yhdistyksille tukea tapahtuman suunnittelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa.

Tukipalvelut jäsenyhdistyksille
Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksille hallinnollisia palveluita ylläpitämällä lakisääteistä jäsenrekisteriä, järjestämällä tapaamisia, tarjoamalla koulutusta ja yhteisen verkkosivualustan, sähköpostiosoitteen ja Office 365-ohjelman käytön, uutiskirjeen, tapahtumakalenterin ja markkinointimateriaalia. Tämän lisäksi verkkosivujen uudistamisen yhteydessä tuodaan yhdysten käyttöön toimintaa tukevaa materiaalia.

Liitto tulee lisäämään kommunikointia yhdistysten sekä liiton välillä järjestämällä lähetekeskustelun ennen liittokokousta, sekä yhdistysvierailulla, että erinäisin sähköisin työvälinein, joista lisää viestinnän alla.

Muutoin jäsenyhdistykset toimivat itsenäisesti hallituksiensa johdolla  ja vastaavat paikallisista jäsenpalveluista toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

Yhdistysjohdon tapaamiset
Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenille järjestetään toimintavuoden aikana kaksi tapaamista; yksi alkuvuodesta ja yksi loppukesästä tai alkusyksystä.

Alkuvuoden yhdistysjohdon kickoff-tilaisuudessa asetetaan yhteiset vuoden tavoitteet, tehdään vuosikello sekä käsitellään jäsenrekrytointia ja ajankohtaisia asioita.

Loppukesän SAMmit-tapahtuma on jäsenyhdistysten vastuuhenkilöille suunnattu yhteisöllinen tilaisuus, jossa vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä tuodaan SAM-vapaaehtoiset yhteisen pöydän ääreen oppimaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan. Tapahtumaan sisältyy SAM:n järjestämä koulutusosio.

Ensimmäinen SAMmit järjestetään Vaasassa vuonna 2021.

SAM U

SAM U tarjoaa SAM-yhdistysten vapaaehtoisille ja aktiiveille ajankohtaista koulutusta, jotta he voivat hoitaa tehtäviään parhain mahdollisin tavoin ja kehittää yhdistyksensä toimintaa. Vuonna 2021 koulutuksia järjestetään yhdistysjohdon tapaamisten yhteydessä ja webinaareina.

Speaker -ohjelma
Jäsenyhdistykset järjestävät runsaasti keskustelutilaisuuksia, joiden aiheet vaihtelevat matkailusta amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Puhujina käytetään eri alojen ammattilaisia. Liitto on kerännyt nettisivuilleen listan vahvoista Amerikka-osaajista,  jotka ovat jäsenyhdistysten käytettävissä. Osaajia rekrytoidaan jatkuvasti tarpeen ja tilanteen mukaan.

VIESTINTÄ

SAM:n tunnettavuuden eteen tehdään edelleen kovasti töitä. Uuden SAM-brändin lanseeraminen kolme vuotta sitten on nostanut liiton profiilia huomattavasti, mutta tavoiteltujen kohderyhmien tavoittamisen eteen tulee vielä tehdä kovasti töitä.

Taataksemme liiton ja yhdistysten elinvoimaisuuden tulevaisuudessakin, SAM:n tulee tavoittaa entistä laajempi joukko ihmisiä. Jäsenmäärän heikko kasvu / väheneminen tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä houkuttelemaan tulevaisuudessa uusia jäseniä entistä laajemmalla skaalalla erilaisista kohderyhmistä.

Ihmisten tavat kuluttaa mediaa ovat vuosien varrella monipuolistuneet ja entistä useampi valitsee paperilehden sijaan verkkosisällöt. Podcasteista ja blogeista on tullut uusia ajankohtaisen julkisen keskustelun foorumeita, ja podcastien suosio onkin lisääntynyt merkittävästi viime vuosina myös Suomessa.

Viestinnän suuntaaminen vahvemmin digitaalisiin sisältöihin ja verkkoon mahdollistaa uusien kohderyhmien paremman tavoittamisen ja SAM-toiminnan tunnettuuden ja näkyvyyden lisääntymisen. Viestinnän päätarkoitus onkin edelleen lisätä toiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Vain näkymällä ja olemalla läsnä oikeissa kanavissa oikeille kohderyhmille, voimme herättää kiinnostusta toimintaa kohtaan ja tämän kautta saada jäsenkasvua. Jotta näkyvyyttä määritellyissä kohderyhmissä voidaan lisätä ja parantaa, edellyttää se sitä, että liitto panostaa entistä enemmän digitaliseen viestintään. Tästä syystä strategiakokouksen tuloksena valmistellaan 1-2 vuoden siirtymävaihetta printistä enemmän digitaaliseen viestintään.

Viestintästrategia 

Tulevaisuudessa SAM:n tulee olla vahvemmin näkyvä osa ajankohtaista julkista keskustelua Yhdysvaltoja koskevissa aiheissa ja teemoissa. Tämän vuoksi seuraavan kahden vuoden ajan on panostettava entistä enemmän liiton asiantuntijaprofiilin rakentamiseen sekä sosiaalisessa mediassa että julkisessa keskustelussa. Nyt käytössä olevat viestintäkanavat ovat tähän tarkoitukseen liian hitaita ja kankeita sekä taloudellisesti liian raskaita, eikä niillä tavoiteta potentiaalisia uusia jäseniä halutulla tavalla.

Vuoden 2021 aikana luodaan rakenteet digisisältöjen tuottamiselle, jotta voidaan siirtyä entistä vahvempaan ja selkeämpään digitaalisen sisällön tuottamiseen. Tavoitteena on luopua painetusta lehdestä siinä muodossa kuin se nyt on vuoteen 2023 mennessä. Lehden tuotannosta vapautuvilla resursseilla ja työajalla liitto voi keskittyä tarjoamaan sekä jäsenilleen että suurelle yleisölle entistä houkuttelevampia, asiantuntevampia ja kiinnostavampia digisisältöjä.

Viestinnän välineet – Ulkoinen viestintä

SAM Magazine

Nykyisellä jäsenmäärällä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä SAM Magazine-jäsenlehti on kustannuksiltaan liitolle raskas. Vaikka lehden sisällöstä saadaan paljon positiivista palautetta ja se on merkittävä jäsenetu monelle, erityisesti syrjäseuduilla asuville, lehti on kuitenkin hidas viestinnän väline, eikä se tavoita uusi potentiaalisia jäseniä. SAM Magazinen näköislehti on luettavissa liiton verkkosivuilta, mutta sen yksittäisten artikkelien jaettavuus ja monikäyttöisyys muussa mediassa on haasteellista.

Vuosi 2021
– SAM Magazine ilmestyy 4 kertaa
– aloitetaan siirtymäkausi laadukkaiden digitaalisten sisältöjen tuotantoon
– tehdään selvitys parhaista digitaalisen sisällöntuotannon prosesseista ja luodaan strategia SAM:n digitaalisten sisältöjen tuotannolle
– jäsenkysely haluaako lehden jatkossa printtinä vai linkkinä näköislehteen
– etsitään liiton toiminnan kannalta parhaat digitaaliset sisällöt ja toimintatavat ja niiden vakiinnuttaminen toimintaan aloitetaan. Tämä tarkoittaa investointeja koulutukseen ja rakenteiden luomiseen.
– tehdään suunnitelma lehden tulevaisuudesta, josta päätetään 2021 liittokokouksessa. Strategian mukaisena tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana SAM Magazine ilmestyy yhden kerran.

Uutiskirje
Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje tavoittaa lähes 4000 tilaajaa. Se toimii ennen muuta uusien jäsenten rekrytointivälineenä. Vuoden 2021 tavoitteena on saavuttaa 500 uutta tilaajaa.

Sähköistä uutiskirjettä tarkastellaan osana digitaalisen sisällöntuotannon strategiaa ja sen sisältöä monipuolistetaan toimintavuoden aikana.

Webinaarit
Kun jäsenyhdistysten tapahtumat peruuntuivat koronapandemian vuoksi keväällä 2020, liitto siirtyi tuottamaan koko jäsenistölle suunnattuja webinaareja Office 360 Teams-alustan kautta.

Asiantuntija- ja teema-aiheiset webinaarit otettiin hyvin vastaan ja niitä tullaan jatkamaan, kehittämään ja monimuotoistamaan toimintavuoden aikana.

Kotisivut ja sosiaalinen media

Vuoden 2021 tavoitteena on verkkosivujen uudistaminen niin, että se mahdollistaa entistä monipuolisemman digitaalisten sisällön tuottamisen ja jakamisen.

Liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) hyödynnetään lisääntyvästi alustoina, joiden kautta jaetaan ajankohtaisia artikkeleita, yhdistysten tapahtumatietoja sekä tietoja kansallisista ohjelmista. SAM:n sosiaalisen median kanavia tarkastellaan osana digitaalisen sisällöntuotannon strategiaa.

Sisäisen viestinnän välineet

Puheenjohtajakirje
10 kertaa vuodessa ilmestyy sähköinen puheenjohtajakirje. Vuoden 2020 alussa liitto otti käyttöön Microsoft Office 360-käyttöjärjestelmän. Erityisesti Teams-alusta on tarjonnut mahdollisuuden järjestää yhdistysaktiiveille sekä koulutuksia että informatiivisia webinaareja. Perinteinen puheenjohtajakirjeen lisäksi kokoonnutaan kerran kuukaudessa Teams-palaveriin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

STRATEGISET KUMPPANIT

Vuoden aikana selvitetään yhdistymis- sekä yhteistyön syventämismahdollisuudet mahdollisten partnereiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Tällä hetkellä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö on SAM:n tärkein yhteistyökumppanit.  Suurlähetystö on sitoutunut erityisen vahvasti SAM:n nuoriso-ohjelmiin.

Muita strategisia kumppanit ovat

 • Amcham Finland
 • Suomi-Seura
 • Finlandia Foundation
 • Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen osasto
 • John Morton –keskus
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Suomen ulkoasianministeriön Pohjois-Amerikan yksikkö
 • Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurlähetystöt ja pääkonsulaatit

Vuoden aikana kartoitetaan miten voisimme syventää ja laajentaa yhteistyötämme näiden tai muiden mahdollisten kumppaniorganisaatioiden kanssa.

MUUT PALVELUT

Päiväkodit
Jäsenyhdistykset Kotkassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä ylläpitävät englanninkielistä leikkikoulua tai päiväkotia.

ORGANISAATIO

Liittohallitus koostuu 6-10 jäsenestä sekä puheenjohtajistosta (3). Se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja pitää lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksia. Liittokokous kokoontuu vuosittain.

Henkiläresurssit vuodelle 2021 ovat kaksi palkattua työntekijää. Liitto käyttää tarvittaessa ulkopuolista projektityövoimaa tai palkattomia työharjoittelijoita. Kirjanpidosta ja maksuliikenteestä huolehtii Töölön Laskenta.

SAM:n toimisto sijaitsee vuokratuissa toimitiloissa Helsingin Etelärannassa. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa.

TOIMINNAN RAHOITUS

SAM saa toimintansa tueksi valtionapua, jonka määrä vuonna 2020 oli 150 000 euroa. Se on noin puolet yhdistyksen vuosibudjetista.

Liittohallitus esittää liittokokoukselle (25.10.2020) jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: pääjäsen €39 (yhdistyksen tilitysosuus €17,15), perheenjäsen €25 (€12,50), opiskelijajäsen €25 (€8,50) ja ulkomailla asuva jäsen €45. Lisäksi pidetään yllä osittaista jäsenmaksua, joka on puolet koko vuoden jäsenmaksusta ja peritään 1.9. jälkeen liittyneitä jäseniltä. Osittaiset jäsenmaksut: pääjäsen €19,50 (yhd. tilitysosuus €8,60), perheenjäsen €12,50 (€6,25), opiskelijajäsen €12,50 (€4,25) ja ulkomailla asuva jäsen €22,50.

Jäsenyhdistyksille tilitettävä osuus jäsenmaksuista pysyy entisellään, osuudet mainittu suluissa jäsenmaksujen perässä.