Toimintasuunnitelma

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat 

SUOMI-AMERIKKA YHDISTYSTEN LIITTO – FINLAND-AMERIKA FO?RENINGARNAS FO?RBUND – LEAGUE OF FINNISH-AMERICAN SOCIETIES

TOIMINTASUUNNITELMA YHDYSVALTAIN PRESIDENTIN VAALIVUONNA 2020

Liittokokoukselle 26. lokakuuta, 2019

TOIMINNAN TARKOITUS

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö.

Liiton tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä ja toimia siltana maiden välillä. Se toimii paikallisyhdistystensä valtakunnallisena keskusjörjestönä.

SAM toteuttaa tehtäväänsä strategiansa mukaisesti toisaalta mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa Yhdysvalloissa ja toisaalta tukemalla paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua.

VUODEN 2020 TEEMA: YHDYSVALTAIN YHTEISKUNTA JA DEMOKRATIA 2020

Vuosi 2020 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 77. toimintavuosi.

Vuosi 2020 on Yhdysvalloissa presidentin vaalivuosi, jonka vuoksi mielenkiinto Yhdysvaltain politiikkaan ja ilmiöihin tulee olemaan vahvasti tapetilla myös Suomessa. SAM on mukana keskustelussa tuomalla neutraalia ja asiapitoista faktaa mm. USA:n vaalijärjestelmästä, -tavoista ja -kulttuurista järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja luentoja aiheen ympärillä.

VUODEN 2020 PÄÄTAVOITTEET

Vuoden 2020 päätavoitteina ovat liiton vaikuttavuuden vahvistaminen, suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen sekä paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen, kehittäminen ja aktivointi.

Toimintavuoden jäsenmäärän tavoitteeksi asetetaan 4 500 henkilöjäsentä.

Lisäksi hallituksen vuonna 2018 asettamat työryhmät jatkavat uuden viestintästrategian toimeenpanemista sekä paikallisyhdistysten toiminnan kehittämistä.

Kaiken toiminnan ytimessä on lisätä SAM:n tunnettavuutta, kasvattaa jäsenmäärää, tarjota mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä jäsenille ja näin varmistaa paikallisyhdistysten elinvoimaisuus sekä kasvumahdollisuudet jatkossakin.

Toteutamme tavoitteet seuraavilla toimenpiteillä:

Vaikuttavuuden vahvistaminen

 1. Yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen
  1. SAM apurahasäätiön toiminnan yhteiskunnallisen roolin merkityksenesilletuominen vahvemmin yhteistyökumppaneille jakorkeakoulumaailmalle.
  2. SAM on mukana Yhdysvaltoihin liittyvässä yhteiskunnallisessakeskustelussa jakamalla informaatiota ajankohtaisista teemoista.
  3. Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä -esitteen päivittäminen sekä jakaminen jäsenistölle että oppilaitoksiin (korkeakoulut ja lukiot).Painosmäärä 10 000 kpl.
 2. Vuonna 2019 valmistuneen viestintästrategian toimeenpaneminen
  1. Liiton viestintäkello tukee viestintästrategian toimeenpanemista kohderyhmittäin.
  2. Viestintää tehdään myös vahvasti tässä toimintasuunnitelmassa mainittujen erilaisten projektien kautta. Tästä syystä viestintään käytettävät resurssit riippuvat siitä, minkälaisia avustuksia liitto tulee saamaan kyseessä oleviin projekteihin.
  3. Viestintätyöryhmään saatiin uusia nuoria jäseniä jäsenistöstä, joiden osaamista tullaan edelleen käyttämään myös strategian toimeenpanemisessa mahdollisuuksien mukaan.

Suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen

1. Uuden Young Leader-ohjelman lanseeraus syksyllä 2020 yhteistyössä Cleveland Council on World Affairsin kanssa.

2. Alumnitoiminnan jatkuva kehittäminen ja yhteistyön syventäminen alumnin ja paikallisyhdistysten kanssa.

Paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen, aktivointi ja kehittäminen.

 1. PAIKKIS-työryhmän (paikallisyhdistysten kehittäminen) työn jatkaminen ja yhdistysten osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseen.
 2. Yhteiset kesäpäivät Vaasassa

VAIKUTTAVUUDEN VAHVISTAMINEN

SAM on ollut 75-vuotisen historiansa ajan aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja ja toimeenpanija. Se on vuosien saatossa tuonut puhujiksi ja luennoitsijoiksi Suomeen lukemattomia amerikkalaisia poliitikkoja, merkittäviä kulttuurihenkilöitä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Yhdysvaltain yhteiskunta ja demokratia 2020

Vuosi 2020 on presidentin vaalivuosi Yhdysvalloissa. Olemme mukana dialogissa tarjoamalla asiantuntijoita, ja puhujia paikallisyhdistyksiin, jotka avaavat suomalaisille taustoja vaalivuodelle seka? amerikkalaisen yhteiskuntajärjestelmän ymmärtämiselle. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua vaalien tarkkailuun paikanpäällä uuden Young Leader -ohjelman kautta.

SUOMALAISTEN YHDYSVALLOISSA TAPAHTUVAN OPISKELUN JA VAIHDON KESKUKSENA TOIMIMINEN

Yritykset arvostavat ulkomaankokemusta. Euroopan komission mukaan kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia työtehtäviä.

Opiskeluvaihto, sekä ulkomaanvierailut kasvattavat juuri sellaisia rohkeuteen, joustavuuteen, kommunikointiin, kielitaitoon liittyviä asioita, joita yrityksissä arvostetaan. Lähes kaikissa tulevaisuuden tehtävissä on hyötyä siitä, että ymmärtää toisenlaista kulttuuria, arvomaailmaa ja ajattelutapaa. Näiden ymmärtäminen ja erilaisissa verkostoissa toimiminen ovat nykyisyyden ja tulevaisuuden osaamista.

SAM on jakanut stipendejä suomalaisille nuorille jo vuodesta 1945. SAM on sitoutunut kehittämään edelleen vaihto-ohjelmia niin, että suomalaisnuorilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä areenoilla. Toimintavuonna mahdollisuuksia kehittää kansainvälisiä ohjelmia arvioidaan ja niiden rahoituskanavien laajentaminen aloitetaan.

Apurahat ja alumnityö

SAM apurahasäätiö hallinnoi toimintavuonna Björn Savén Finnish-American Scholarship -stipendiä sekä American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahoja. Yhteensä se jakaa noin 110 000 dollaria ja 35 000 euroa.

Young Leader-ohjelma

SAM järjestää marraskuussa 2020 yhteistyössä Cleveland Council on World Affairsin (CCWA) kanssa nuorille suomalaisille tulevaisuuden johtajille suunnatun tutustumismatkan Clevelandin (OH) yritysmaailmaan sekä yhteiskuntaan.

Matka järjestetään Yhdysvaltojen presidentin vaalien aikaan, jolloin osallistujat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata tuloksen selviämistä paikan päällä reaaliaikaisesti. Vierailun muita teemoja ovat mm. talouskehitys, kaupunkisuunnittelu, kestävä kehitys sekä amerikkalainen yhteiskunta.

Suunnittelemme vastaavaa vierailua Clevelandistä Suomeen vuonna 2021.

Kiinnostuvuutta lisää myös se, että Ohio on ns. swing state, ja osavaltion äänestyskäyttäytymisellä ja -tuloksella on ollut merkittävä rooli presidentin valintahistoriassa. Ohjelman kohderyhmänä ovat nuoret johtajat, joilla on erityisesti kiinnostusta politiikaan.

4-päiväinen tutustumismatka sisältää tapaamisia (3-4/päivä) useiden organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa sekä kulttuuriaktiviteetteja Clevelandissä.

CCWA on vastuussa paikallisjärjestelyistä (hotellimajoitus, kuljetukset, tapaamiset, kulttuuriaktiviteetit yms). Lentojärjestelyt ovat osallistujan vastuulla.

Kesätyö Yhdysvalloissa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 1997 Liiton tehtäväksi antaman kolmannen asteen opiskelijoille suunnatun kesätyöohjelman järjestäminen jatkuu. Vuosi 2020 on 23. toimintavuosi.

Summer Work and Travel -ohjelma toteutetaan yhteistyössä viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden ja Wisconsin Dellsissä (WI) toimivan Tommy Bartlett Inc:n ja Noah’s Ark Waterparkin kanssa sekä vuodesta 2018 alkaen Ocean Cityssä (MD) Jolly Roger Amusement Parkin kanssa. Ohjelma on Yhdysvaltain ulkoministeriön hallinnoima. Suomalaisille on tarjolla vuosittain 50 paikkaa.

Kahden viime vuoden aikana ohjelmaan hakevien määrä on laskenut kansainvälisesti huomattavasti, ja sama trendi on myös Suomessa. Toimintavuonna Summer Work & Travel-ohjelman viestinnän ja markkinoinnin uudelleenkonseptoinnilla pyritään tavoittamaan ohjelman kohderyhmät entistä paremmin mm. messuosallistumisien kautta.

Mikäli rahoitus saadaan järjestettyä, osallistutaan toimintavuoden aikana Studia 2020- messuille Helsingissä, sekä yksille messuille pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa yliopistokaupungissa (esim. Job+Edu 2020 tai Work 2020) lisänäkyvyyden saamiseksi kohderyhmässä. Tällä hetkellä Liitto osallistuu alkuvuodesta Matkamessuille, joka ei ole enää paras tapa tavoittaa opiskelijoita.

Kieli- ja tasotestit

SAM jatkaa Suomessa ainoana SAT, ACT, GRE ja CISA/CISM –kieli- ja tasotestejä tarjoavana organisaationa. Testeihin osallistuu vuosittain noin 600 henkilöä.

Samanaikaisesti kuin kansainvälisten SAT-testipäivien määrä on vähentynyt, testiosallistuvien lukumäärissä on nähtävissä kasvua toimintavuonna, koska yhä useampi suomalainen korkeakoulu on ottanut sen osaksi pääsykoettaan. Tiedossamme on, että testit on tarkoitus digitalisoida lähivuosina, jolloin testien hallinnointi siirtyy mahdollisesti SAM:ltä pois.

Kirjoituskilpailu

Vuodesta 1980 lähtien järjestettyä lukiolaisten englanninkielistä, Yhdysvallat-aiheista kirjoituskilpailua jatketaan yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Suomen Englanninopettajat ry:n kanssa. Yrityskumppanina toimii Icelandair.

Ylioppilaskokeiden muututtua asteittain sähköisiksi on myös kirjoituskilpailun toteuttamistavan, kynä ja paperi-kilpailun, uudistuttava ja sähköistyttävä, jotta siihen osallistuminen olisi jatkossakin mielekästä kohderyhmälle.Toimintavuoden aikana kilpailu sähköistetaään niin paljon kuin se on mahdollista ilman kustannusvaikutusta.

PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA KEHITTA?MINEN

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liittoon kuuluu 31 itsenäistä paikallisyhdistystä. Liitto kerää jäsenmaksut paikallisyhdistysten puolesta ja tilittää niistä niille 42 prosenttia.

Vuonna 2018 hallituksen asettama työryhmä paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseksi (PAIKKIS) jatkaa toimintaansa vuonna 2020. Työryhmässä on kartoitettu yhdistyskentän rakennetta sekä pohdittu keinoja varmistaa sen toimivuus. Vuonna 2020 työryhmän painopisteenä ovat erityisesti yhdistysten aktivointi ja osallistaminen yhteisiin tavoitteisiin. Keskeisiä tavoitteita ovat vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen sekä rakenteellisten muutosten valmistelu ja jäsenhankinnan tukeminen. Keinoina käytetään yhteisiä tapaamisia, koulutuksia sekä viestintää.

Kesäpäivät Vaasassa

Vaasassa järjestetään kesäpäivät 7.-8. elokuuta 2020 SAM-yhteisön jäsenille sekä muille Yhdysvalloista kiinnostuneille. Kesäpäivien tarkoituksena on juhlistaa vapaaehtoistyötä ja sen merkitystä yhteiskunnalle. Yhdysvaltojen presidentinvaalit saavat laajaa huomiota vuonna 2020 ja tästä syntyvä kasvava kiinnostus on hyvä keino lisätä ihmisten ymmärrystä niin Yhdysvalloista ja sen yhteiskunnasta kuin ystävyysjärjestön toiminnasta.

Liitto osallistuu kesäpäivien ohjelman tuottamiseen. SAM Vaasa kantaa päävastuun paikallisista järjestelyistä.

Tukipalvelut paikallisyhdistyksille

Liitto tarjoaa paikallisyhdistyksille hallinnollisia palveluita ylläpitämällä lakisääteistä jäsenrekisteriä, tarjoamalla koulutusta, järjestämällä tapaamisia sekä yhteisen verkkosivualustan, uutiskirjeen, tapahtumakalenterin ja markkinointimateriaalia. Muutoin paikallisyhdistykset toimivat itsenäisesti vastuuhenkilöidensä johdolla ja vastaavat paikallisista jäsenpalveluista omien toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

Jäsenhankinta

Toimintavuoden valtakunnallinen jäsenmäärätavoite on 4 500 henkilöjäsentä. Tavoite jaetaan tasaisesti kaikkien paikallisyhdistysten kesken suhteessa vuoden 2019 jäsenmäärään, tavoiteluku toimitetaan yhdistyksen tiedoksi vuoden vaihteessa. Yhdistykset saavat Liitosta pitkin toimintavuotta vinkkejä, tukimateriaalia ja koulutusta jäsenhankintaan. Lanseerataan jäsenhankintakampanja ajalle 1.1.-30.6., jonka voittaja, paras paikallisyhdistys, palkitaan Vaasassa elokuussa.

Puheenjohtajapäivät

Vuonna 2020 järjestetään paikallisyhdistysten johdolle puheenjohtajapäivät kaksi kertaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tilaisuudet ovat erityisesti tarkoitettu paikallisyhdistysten vastuuhenkilöille ja niiden avulla lisätään vuoropuhelua ja yhteistyötä Liiton hallituksen, toimiston ja paikallisyhdistysten välillä. Tilaisuuksien tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia sekä tuoda eri tahot yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan.

SAM U

Vuonna 2018 lanseerattu Kasvupolulle-koulutusohjelma sai uuden nimen, SAM U. Se tarjoaa SAM-yhdistysten vapaaehtoisille ja aktiiveille ajankohtaista koulutusta, jotta he voivat hoitaa tehtäviän parhain mahdollisin tavoin ja kehittää yhdistyksensä toimintaa. Vuonna 2020 koulutuksia järjestetään sekä puheenjohtajapäivien yhteydessä että sähköisten kanavien kautta.

Speaker -ohjelma

Suunnitteilla on puhujakierros Yhdysvaltain presidentin vaaliteeman ympärillä ja alkuvuodesta kartoitetaan paikallisyhdistysten kiinnostusta osallistua yhteiseen puhujakierrokseen tai valtakunnallisesti striimattuun tilaisuuteen.

Paikallisyhdistykset järjestävät runsaasti keskustelutilaisuuksia, joiden aiheet vaihtelevat matkailusta amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Puhujina käytetään eri alojen ammattilaisia. Liitto on kerännyt nettisivuilleen listan vahvoista Amerikka-osaajista, jotka ovat paikallisyhdistysten käytettävissä. Osaajia rekrytoidaan jatkuvasti tarpeen ja tilanteen mukaan.

Alumnitoiminta

Kesätyöohjelmaan osallistuneet ja SAM apurahasäätiön stipendillä Yhdysvalloissa opiskelleet muodostavat SAM Alumni-verkoston. Alumnin kautta SAM-brändi saa toivottua näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa.

Vuonna 2017 käynnistetty alumnitoiminta on jalkautunut paikallistasolle, mutta hakee edelleen muotoon. Tavoitteena on, että yliopistokaupungeissa alumnit ja paikallisyhdistykset järjestäisivät yhteistyössä (ja tarvittaessa Liiton tukemana) ainakin yhden opiskelijainfon/-tapahtuman, jossa he kertovat SAM apurahoista ja kesätyöohjelmasta. Lisäksi Liitto järjestää vuodessa 1-2 yhteistä tilaisuutta, jossa alumnit voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan.

VIESTINTÄ

SAM:n tunnettavuus on edelleen melko heikko, vaikka uuden brändin lanseeraminen kaksi vuotta sitten on nostanut sen profiilia huomattavasti yhteistyökumppaneiden silmissä, joka näkyy mm. yhteistyön lisääntymisessä, sekä asiantuntija-artikkeleiden ja – kommenttejen pyynnöissä. Viimeisen kahden vuoden aikana sosiaalisen median seuraajien kasvu on ollut 23%.

Viestinnän päätarkoitus onkin edelleen lisätä tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Vain näkymällä oikeissa viiteryhmissä voimme herättää kiinnostusta toimintaa kohtaan ja tämän kautta jäsenkasvua.

Vuonna 2019 liittohallitus asetti työryhmän tekemään ulkoisen ja sisäisen viestintästrategian.

Viestintästrategia

Viestinnaän tavoite on kaksisuuntainen. Toisaalta pitää paikallisyhdistykset ajan tasalla uusista ohjelmista, koulutusmahdollisuuksista tai muista palveluista mitä Liitto tarjoaa, toisaalta kuulla paikallisyhdistyksiltä raportteja siitä miten liitto voi paremmin tukea heidän toimintansa.

Tämän lisäksi liiton tehtävänä on tiedottaa liiton tarjoamista ohjelmista eri opiskelijaryhmille, järjestöille sekä korkeakouluille. Liitto on myös aktiivisesti mukana Yhdysvaltoja koskevassa keskustelussa jossa käsitellään maiden välisten kulttuurien erilaisuutta, ja/tai opiskelua Yhdysvalloissa.

SAM brändin tavoitemielikuva on rento, mutta dynaaminen ja helposti lähestyttävä yhteyksien luoja.

Viestinnän kohderyhmät: pääkohderyhmät ja sekundääriset

Ulkoisessa viestinnässä SAM on määritellyt neljä pääkohderyhmää, joille viestintä suunnataan: nuoret potentiaaliset SAM-ohjelmien käyttäjät, paikalllisyhdistysten palveluiden käyttäjät, toiminnan ”liputtajat” ja merkittävät toiminnan tukijat.

Sisäisen viestinnän kohderyhmä on koko jäsenistö sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja hallitusten jäsenet erityisryhmänä.

Viestinnän välineet – Ulkoinen viestintä SAM Magazine

Liiton missioon keskittyvä jäsenlehti SAM Magazine ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenistön lisäksi se jaetaan eduskuntaan, ministeriöihin sekä useisiin oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Lehden painomäärä on tällä hetkella? keskimäärin 7 500 kpl (vrt. 10 000 kpl vuonna 2010).

Lukijapalaute on jatkunut myönteisenä, vaikka kustannusten hallinta on vaikeutunut ilmoitusmyynnin laskun myötä. Lehti on myös kaikkien luettavissa verkossa olevana näköislehtenä ja lisää sen kautta lehden käyttäjäkunnan vähittäistä kasvua ja monipuolistumista.

Lehdellä on merkittävä rooli sekä yhdistyksen sisäisen, että ulkoisen viestinnän kannalta, koska se on ainut tapa saavuttaa koko jäsenistö. Tästä huolimatta hallitus monitoroi lehden kustannusrakennetta, sekä arvioi sen tulevaisuutta jatkuvasti ja pohtii mahdollisia korvaavia kanavia, tai lehden digitalisoimista jollain aikavälillä.

Uutiskirje

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje tavoittaa noin 4 000 tilaajaa. Se toimii ennen muuta uusien jäsenten rekrytointivälineenä. Viimeisen 12 kuukauden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä on kasvanut reilulla 300 tilaajalla. Vuoden 2020 tavoitteena on saavuttaa 500 uutta tilaajaa.

Kotisivut ja sosiaalinen media

Liiton verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) hyödynnetään lisääntyvästi alustoina, joiden kautta jaetaan säännöllisesti SAM Magazinen artikkeleita, yhdistysten tapahtumatietoja ja tietoja kansallisista ohjelmista. Tavoitteena on niin verkkosivujen kävijämäärän jatkuva kasvattaminen.

Toimintavuonna keskitytään erityisesti Twitter ja Instagram-tilien sisällön tuottamiseen ja seuraajamäärien kasvattamiseen.

Muut välineet

Muita viestinnän välineitä ovat vierailut, koulutukset, tapahtumat, ohjelmat, SAM säätiö sekä muut partnerit, henkilökohtaiset kontaktit ja alumnit.

Sisäisen viestinnän välineet

Puheenjohtajakirje

10 kertaa vuodessa ilmestyy sähköinen puheenjohtajakirje. Sähköistä alustaa on käytetty vuodesta 2019 lähtien, jotta voimme seurata myös uutiskirjeen luku- /avausprosentteja. Tavoitettavuus ei ole vielä toivottavalla tasolla, joten keskustelua puheenjohtajien kanssa jatketaan, jotta löydetään parhaat mahdolliset työvälineet viestintään.

Team SAM – Facebook-ryhmä

Facebookissa on suljettu Team SAM -ryhmä, jossa paikallisyhdistysten aktiivit voivat jakaa onnistumisiaan ja kokemuksiaan. Ryhmässä on nyt 90 jäsentä. Team SAM:n sisällöntuottaminen on yhteisvastuullista ja sen tavoitteena on saada yhdistykset jakamaan osaamistaan, kysymään neuvoa ja tukemaan toinen toisiaan.

Muut sisäisen viestinnän välineet

Liitolla on käytössä yhdistysten käyttöön jaettu digitaalinen kansio, jonka kautta se jakaa oppaita, markkinointimateriaalia sekä muuta kenttää hyödyttävää ja toimintaa tukevaa materiaalia.

KUMPPANIORGANISAATIOT

Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö on SAM:n tärkein yhteistyökumppanit. Vuoden aikana tulossa on useita tapahtumia, joihin kutsutaan yhteisiä puhujia tai esiintyjiä. Suurlähetystö on sitoutunut erityisen vahvasti SAM:n nuoriso-ohjelmiin.

Muita strategisia kumppaneita ovat

 • Amcham Finland
 • Helsingin yliopiston Pohjois- Amerikan tutkimuksen osasto
 • John Morton –keskus
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Suomen ulkoasianministeriön Pohjois-Amerikan yksikkö

Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurlähetystöt ja pääkonsulaatit

Kumppaneita käytetään esimerkiksi SAM Magazinen asiantuntijoina tai yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä.

MUUT PALVELUT

Päiväkodit

Jäsenyhdistykset Kotkassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä ylläpitävät englanninkielistä leikkikoulua tai päiväkotia. Vuonna 2019 Kouvola myi pa?iva?kodin ja jatkaa nyt perinteisempää yhdistystoimintaa paikkakunnalla.

ORGANISAATIO

Liittohallitus koostuu 6-10 jäsenestä sekä puheenjohtajistosta (3). Se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja pitää lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksia. Liittokokous kokoontuu vuosittain.

Henkilöresurssit vuodelle 2020 ovat kaksi palkattua työntekijää. Liitto käyttää tarvittaessa ulkopuolista projektityövoimaa tai palkattomia työharjoittelijoita. Kirjanpidosta ja maksuliikenteestä huolehtii Töölön Laskenta.

SAM:n toimisto sijaitsee vuokratuissa toimitiloissa Helsingin Etelärannassa. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa.

TOIMINNAN RAHOITUS

SAM saa toimintansa tueksi valtionapua, jonka määrä vuonna 2019 oli 150 000 euroa. Se on noin puolet yhdistyksen vuosibudjetista.

Toimintavuodelle 2020 valtiolta anotaan 155 000 euron tukisummaa, josta €10 000 käytetään Vaasan kesäpäivät-tapahtuman tuottamiseen, €15 000 Yhdysvaltain vaalivuoden teemaan liittyviin tilaisuuksiin, asiantuntijapalkkiohin ja matkakorvauksiin, €5 000 opiskelu- ja uratapahtumaa osallistuminen ja €5 000 uuden Young Leader- ohjelman lanseeraamiseen ja markkinoimiseen.

Liittohallitus esitta?a? liittokokoukselle (26.10.2019) ja?senmaksujen pita?mista? ennallaan: pa?a?ja?sen €39 (yhdistyksen tilitysosuus €17,15), perheenja?sen €25 (€12,50), opiskelijaja?sen €25 (€8,50) ja ulkomailla asuva ja?sen €45. Lisa?ksi pideta?a?n ylla? osittaista ja?senmaksua, joka on puolet koko vuoden ja?senmaksusta ja perita?a?n 1.9. ja?lkeen liittyneita? ja?senilta?. Osittaiset ja?senmaksut: pa?a?ja?sen €19,50 (yhd. tilitysosuus €8,60), perheenja?sen €12,50 (€6,25), opiskelijaja?sen €12,50 (€4,25) ja ulkomailla asuva ja?sen €22,50. Ja?senyhdistyksille tilitetta?va? osuus ja?senmaksuista pysyy entisella?a?n, osuudet mainittu suluissa ja?senmaksujen pera?ssa?.