Toimintasuunnitelmat

Suomi Amerikka Yhdistysten Liitto - Toimintasuunnitelmat 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Hyväksytty ylimääräisessä liittokokouksessa 11.11.2017

 

TOIMINNAN TARKOITUS

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on poliittisesti sitoutumaton Suomen ja Yhdysvaltain välinen ystävyysjärjestö.

Liiton tehtävänä on vahvistaa Suomen ja Yhdysvaltain välistä ystävyyttä ja toimia sillanrakentajana maiden välillä. Se toimii paikallisyhdistystensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

SAM toteuttaa tehtäväänsä strategiansa mukaisesti toisaalta mahdollistamalla suomalaisten nuorten vaihto-opiskelua, harjoittelua ja työntekoa Yhdysvalloissa ja toisaalta tukemalla paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille ajankohtaista koulutusta, kansallisen tason ohjelmia ja hallinnollista apua.

VUOSI 2018

Vuosi 2018 on Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 75. toimintavuosi.

Liittoon kuuluu 39 itsenäistä paikallisyhdistystä Suomessa ja kaksi Yhdysvalloissa – Michiganissa ja Teksasissa. Liitto kerää jäsenmaksut paikallisyhdistysten puolesta ja tilittää niistä niille 40 prosenttia.

Paikallisyhdistysten jäsenmäärä on laskenut 1970-luvulta lähtien. Yhtenä uuden toimintavuoden päätavoitteena on kääntää jäsenmäärä kasvuun.

Kokkolan liittokokous toteutti 2017 sääntöuudistuksen, joka lakkautti liittovaltuuston ja neuvoa-antavan valtuuskunnan.

Liittohallitus koostuu 6 – 10 jäsenestä sekä puheenjohtajistosta (3). Se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa ja pitää lisäksi tarvittaessa sähköpostikokouksia. Liittokokous kokoontuu vuosittain.

Vuonna 2018 SAM:illa on kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja Lena Hartikainen ja projektipäällikkö Kirsi Rutonen. Yhdistys käyttää tarvittaessa ulkopuolista projektityövoimaa tai palkattomia työharjoittelijoita. Kirjanpidosta ja maksuliikenteestä huolehtii Töölön Laskenta.

SAM:in toimisto sijaitsee vuokratuissa toimitiloissa Helsingin Etelärannassa. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa.

SAM nauttii valtionapua, jonka määrä vuonna 2017 oli 117 000 euroa. Se on noin puolet yhdistyksen vuosibudjetista. Vuonna 2018 haetaan vähintään saman suuruista tukisummaa. Hakemus perustellaan SAM:in voimistuvalla toiminnalla ja vaikuttavuudella.

SAM jatkaa vuonna 2017 hyväksytyn strategiansa toimeenpanoa. Tulevana vuonna toiminta keskittyy kolmeen painopistealueeseen:

 1. Yhteiskunnallisen roolin syventäminen
 2. Jäsenohjelmien toteutus ja kehittäminen
 3. Suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen

SAM:illa on lisäksi muita palveluita.

TAUSTAA

Yhdistyksen säännöt, ilme ja lyhenne uudistettiin vuonna 2017. Tehtyjen muutosten juurruttaminen ja toimeenpano jatkuvat, kun uusi organisaatiorakenne astui voimaan ja uudet toimihenkilöt aloittivat tehtävissään syksyllä 2017.

Vuosina 2016 ja 2017 toteutetuista saneerauksesta huolimatta liiton haasteena on edelleen jäsenpohjan mureneminen ja siitä seuraava taloudellinen ahdinko.

Yhdistysten jäsenistö on ikääntynyttä. Niin sanottu luonnollinen poistuma verottaa jäsenmäärää 400 – 500 henkilöllä vuodessa.

Vuoden tavoitteena on 500 jäsenen nettokasvu. Jäsenmäärää pitäisi siis kasvattaa noin tuhannella uudella jäsenellä.

Kansallisten nuoriso-ohjelmien kautta jäseniksi tulee parisensataa nuorta. Paikallisyhdistyksille jää 800 jäsenen hankkiminen, mikä tarkoittaa 20 uutta jäsentä yhdistystä kohti.

Liitto jatkaa viestien selkeyttämistä ja jalkauttamista, että tavoite saavutettaisiin: ”Jokainen jäsen on mahdollistamassa suomalaisten nuorten kansainvälistymistä.”

Liittohallitus jatkaa strategiatyötä, jonka tavoitteena on linjata toimintaa tuleviksi vuosiksi. Hallitus arvioi jäsenpohjaisen mallin kantokyvyn ja etsii myös vaihtoehtoisia tulonlähteitä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Paikallisyhdistys toimivuus ja aktiivisuus tase sekä tarve rakennemuutokselle arvioidaan osana strategiatyötä.

SAM:in rinnalla toimivan apurahasäätiön tilanteen selvittäminen jatkuu. Säätiön statuksen epäselvyydet korjataan sääntöuudistuksella, jolla taataan toiminnan laillisuus ja läpinäkyvyys. Apurahasäätiölle laaditaan strategia ja valitaan uusien sääntöjen ja strategian mukainen hallitus sekä toimikunta, joka valitsee apurahojen saajat.

 

VUODEN 2018 PÄÄTAVOITTEET

Yhteiskunnallisen roolin syventäminen

 1. Media käyttää SAM:in yhdistyksiä, jäseniä ja asiantuntijoita vastaamaan Yhdysvaltoihin liittyvissä yleisissä kysymyksissä.
 2. Eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän jäsenet tuntevat SAM:in tavoitteet ja toiminnan ja ovat valmiita suosittelemaan niitä.

Jäsenohjelmien toteutus ja kehittäminen

 1. Uuden jäsenrekisterin käyttöönoton tuoma toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden parantuminen.
 2. 60% paikallisyhdistyksistä on koulutettu. 25% suorittaa kaikki koulutukset.
 3. Kaikki paikkallisyhdistykset ovat informoituja ohjelmien mahdollisuuksista ja hyödyistä.
 4. Viidessä paikallisyhdistyksessä on toimiva ja aktiivinen Alumni-ryhmä.
 5. 90% jäsenistä jatkaa jäsenyyttään, koska kokee saavansa siitä suurta tai erittäin suurta hyötyä.

Suomalaisten Yhdysvalloissa tapahtuvan opiskelun ja vaihdon keskuksena toimiminen

 1. Apurahojen määrän kasvattaminen 50 000 eurolla, 250 000 euroon.
 2. Opiskelijat ja oppilaitokset tuntevat SAM:in tärkeimpänä Yhdysvaltoihin suuntautuvien kesätyöohjelmien, apurahojen ja tasokokeiden alustana ja osaavat kääntyä SAM:in puoleen.
 3. Toimintavuoden aikana ohjelmien sisältö kehittyy ja niiden määrä kasvaa vähintään 50%.

 

YHTEISKUNNALLISEN ROOLIN SYVENTÄMINEN

 

Johdanto

Vuoden 2016 presidentinvaaleja seurannut ilmapiiri on tehnyt Yhdysvalloista entistäkin enemmän suurta yleisöä kiinnostavan maan. Tiedon tarve on kasvanut. Tämä tarjoaa SAM:ille mahdollisuuden kohottaa julkista profiiliaan ja asemoitua haluttuna keskustelu- ja yhteistyökumppanina Yhdysvaltoja koskevissa asioissa.

Eduskunta

SAM on keskustellut eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän puheenjohtajiston kanssa. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen uutena toimintavuonna. Painopisteenä on myönteiseen ja yrittämistä suosivaan asenteen kannustaminen.

Media

SAM ylläpitää suhteita pariinkymmeneen SAM:in toiminta-aluetta seuraavaan avaintoimittajaan ja pyrkii lisäämään medianäkyvyyttä.

Muut organisaatiot

SAM kehittää entisestään yhteistyötään Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Amerikka-kirjaston (ARC) kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja kutsumalla yhteisiä puhujia tai esiintyjiä. Suurlähetystö on sitoutunut erityisen vahvasti SAM:in nuoriso-ohjelmiin.

Muita strategisia kumppaneita ovat

 • Amcham Finland
 • American Women’s Club Finland
 • Finnish American Club 1932
 • Finnish Hot Rod Association
 • Fulbright Center
 • Helsingin yliopiston Pohjois- Amerikan tutkimuksen osasto
 • John Morton –keskus
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto
 • Suomen intiaaniyhdistys
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Suomen ulkoasianministeriön Pohjois-Amerikan yksikkö
 • Yhdysvalloissa sijaitsevat Suomen-suurlähetystöt ja pääkonsulaatit

Kumppaneita käytetään esimerkiksi SAM Magazinen asiantuntijoina tai yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä. 

SAM Magazine

Liiton jäsenlehti jaetaan eduskuntaan, ministeriöihin, oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Kansainvälisyyden, koulutuksen ja muiden yhteiskunnallisten teemojen käsittelyä lehdessä lisätään strategian mukaisesti.

Amerikan Päivät

SAM järjestää elokuussa uudistuneet kolmipäiväiset Amerikan Päivät yhteistyössä Turun Suomi-Amerikka Yhdistyksen ja Turun kaupungin kanssa. Tapahtumalla haetaan paikallista ja valtakunnallista näkyvyyttä amerikkalaiselle kulttuurille.

Muita tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö, John Morton -keskus, Siirtolaisinstituutti, Turun kauppakamari ja Turun nuorkauppakamari.

Keskustelutilaisuudet 

Paikallisyhdistykset järjestävät vuoden aikana keskustelutilaisuuksia. Aiheet vaihtelevat matkailusta amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Toiminnajohtaja on kiertänyt puhumassa teemalla ”Monikerroksinen Amerikka”. Puhujina on käytetty eri alojen ammattilaisia. Toimintavuoden aikana tapahtumia lisätään kehittämällä samalla Speaker-ohjelmaa.

JÄSENOHJELMIEN TOTEUTUS JA KEHITTÄMINEN

Alumni

Alumni on jäsenohjelma Summer Work and Travel –ohjelmaan osallistuneille ja SAM:in kautta apurahan saaneille opiskelijoille. Sen tarkoitus on sitouttaa kesätyöohjelman osallistujat ja apurahan saajat paikallistoimintaan.

Vuoden aikana ohjelma laajenee kaikkiin Suomen yliopistokaupunkeihin. Jokaisessa niissä järjestetään 1 – 2 tapahtumaa. Alumnin jäsenet voivat toimia asiantuntijoina tilaisuuksissa ja mentoroida nykyisiä jäseniä.

Ansiomerkit

SAM myöntää vuosittain kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä sekä kunniarintamerkkejä tunnustukseksi ansioituneille vapaaehtoisille.

Kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka ovat edistäneet yhdistyksen tavoitteita.

Toimintavuonna myönnetään noin kymmenen ansiomerkkiä.

Kasvupolulle

Ohjelma tarjaa osallistujille ajankohtaista koulutusta, jota voi välittömästi hyödyntää yhdistyksen toiminnassa.

Kasvupolulle-koulutusohjelma on tarkoitettu SAM:n paikallisyhdistysten aktiivijäsenille, jotka haluavat sitoutua kehittämään paikallisyhdistyksensa toimintaa sekä kehittämään samalla omaa ammattitaitoaan.

4-5 vuosittaisesta kurssista koostuva ohjelma opettaa työ- ja yhdistyselämän kannalta oleellisia taitoja ja samalla sitouttaa osallistujia toimintaan. Osallistumisesta saa todistuksen, josta voi olla hyötyä työllistymisessä.

Vuoden 2018 koulutusteemoja ovat tapahtumamarkkinointi, jäsenrekisterin hyödyntäminen sekä jäsenhankinta ja -huolto.

Speaker

Ohjelma auttaa paikallisyhdistyksiä löytämään ajankohtaisia puhujia omiin tapahtumiinsa. Tarkoituksena on luoda laaja ja haluttu verkosto Yhdysvallat-asiantuntijoita.

 

SUOMALAISTEN YHDYSVALLOISSA TAPAHTUVAN OPISKELUN JA VAIHDON KESKUKSENA TOIMIMINEN

Johdanto

Niin suomalaiset kuin kansainväliset yritykset arvostavat ulkomailla hankittua kokemusta. Euroopan komission mukaan kansainvälistä kokemusta hankkineet työllistyvät helpommin, saavat parempaa palkkaa ja vastuullisempia työtehtäviä.

SAM vahvistaa vaihto-ohjelmia, että suomalaisilla nuorilla olisi entistä parempi mahdollisuus kilpailla kansainvälisillä areenoilla.

Apurahat

SAM:in apurahasäätiö hallinnoi toimintavuonna Björn Savén Finnish-American Scholarship -stipendiä sekä American Scandinavian Foundationin ja Thanks to Scandinavian apurahoja. Yhteensä se jakaa noin 100 000 euroa.

Apurahasäätiö käyttää Jane ja Aatos Erkon säätiöltä (JAES) saamaansa 70 000 euron lahjoitusta apurahatyön kehittämiseen.

 • Projekti: Luovat alat

Projekti etsii tapoja linkittää parhaat suomalaiset luovien alojen osaajat amerikkalaisten asiantuntijoiden kanssa. Partnerina toimii Suomen Los Angelesin-pääkonsulaatti.

Kesätyö Yhdysvalloissa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuonna 1997 Liiton tehtäväksi antaman kolmannen asteen opiskelijoiden Yhdysvaltain kesätyöohjelman organisointi jatkuu. Vuosi 2017 oli 20. toimintavuosi.

Summer Work and Travel -projekti toteutetaan yhteistyössä viisumisponsori ASSE International / ASPIRE Worldwiden ja Wisconsinissa toimivan Tommy Bartlett Inc:n ja Noah’s Ark Waterparkin kanssa. Siihen osallistuu 40 suomalaista korkeakouluopiskelijaa.

Vuoden aikana luodaan lisäksi vähintään yksi uusi yhteistyöjärjestely amerikkalaisen työnantajan kanssa.

Kieli- ja tasotestit

SAM jatkaa Suomessa ainoana SAT, ACT, GRE ja CISA/CISM –kieli- ja tasotestejä tarjoavana organisaationa. Testeihin osallistuu vuosittain noin 600 henkilöä.

SAT-testiin osallistuvien lukumäärissä on nähtävillä toimintavuonna kasvua, koska kaksi suomalaista korkeakoulua ottaa sen osaksi pääsykoettaan.

Kirjoituskilpailu

Vuodesta 1980 lähtien järjestettyä lukiolaisten englanninkielistä ja Yhdysvallat-aiheista kirjoituskilpailua jatketaan yhteistyössä Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön ja Suomen Englanninopettajat ry:n kanssa. Sponsorina toimii Icelandair.

MUUT PALVELUT

Päiväkodit

Jäsenyritykset Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä ylläpitävät englanninkielistä leikkikoulua tai päiväkotia. Osa yhdistyksistä harkitsee toiminnan myymistä ja voimavarojen keskittämistä ydintoimintaan.

TIEDOTTAMINEN

Prosessit

SAM vahvistaa vuonna 2017 luotuja monikanavaisia viestintäprosesseja liiton ja paikallisyhdistysten välillä. Hyvä ja monensuuntainen tiedonkulku on toiminnan onnistumisen edellytys.

Koulutus- ja markkinointimateriaalit ovat digitaalisesti saatavilla. Facebook-ryhmää hyödynnetään yhdistysten jäsenten keskinäiseen ja liiton edustajien kanssa käytävään keskusteluun.
Avoine Sense -jäsenrekisteri, joka otetaan käyttöön vuoden alussa, tehostaa jäsenpalveluita merkittävästi. Vaikka liitto ylläpitää rekisteriä, paikallisyhdistys voi rajoituksetta tarkastella jäsentensä tietoja, tulostaa jäsenlistoja ja lähettää jäsenilleen tiedotteita.

Vuonna 2018 liitto edellyttää , että kaikki viestintä noudattaa uutta SAM-ilmettä. Paikallisyhdistykset voivat halutessaan ottaa uudet työkalut käyttöönsä.

Lehti

Teemalehti SAM Magazine (ent. Suomi-USA –lehti) ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden peruspainos on 8 500 ja erikoisnumeron painos 9 000 kappaletta. Ne ilmestyvät myös digitaalisina näköispainoksina, joiden sisältö on jaettavissa sosiaalisessa mediassa. Lehden sisältö tukee liiton strategiaa ja tavoitteita.

Painotyö, taitto, repro, postihuolinta ja sähköinen näköislehti ostetaan Painotalo Plus Digitalilta.

Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Yleisradiosta, lehdistövastaava Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystöstä ja tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista.

Uutiskirje

Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje tavoittaa noin 3 000 tilaajaa. Se toimii uusien jäsenten rekrytointivälineenä.

Tavoitteena on 500 uutta tilaajaa vuonna 2018.

Kotisivut

 Paikallisyhdistyksillä on toimintavuonna mahdollista perustaa omat, päivittämisen mahdollistavat alasivunsa syyskuussa 2017 uudistetuille liiton verkkosivuille. Tavoitteena on saavuttaa vuoden loppuun mennessä yhtenäinen ilme kansallisesti ja sisällön tuottamiseen ja näkyvyyteen liittyviä mittakaavaetuja. Englanninkielisten sivujen käytön testaaminen aloitetaan.

Sosiaalinen media

Vuonna 2017 laaditun sosiaalisen median strategian ja oppaan jalkauttaminen jatkuu. Liitolla on Facebook-,  Twitter- ja Instagram-tilit. Toimintavuoden tavoitteena on lisätä kunkin kanavan käyttäjämääriä kymmenillä prosenteilla.

Koulutus 

Paikallisyhdistysten viestintäkoulutus jatkuu. Katso: ohjelmat

Messunäkyvyys

SAM osallistuu Ystävyysseurojen liiton –yhteisosastolla Matka 2018 –messuille. Viesteinä ovat nuoriso-ohjelmat ja paikallisyhdistysten jäsenyys. Tavoitteena on 200 uutta uutiskirjeen tilaajaa ja tunnettuuden kasvu.

Lataa toimintakertomus ›